xử lý chất thải công nghiệp thời gian qua đơn vị cũng đã tiếp nhận và xử lý chất thải nguy hiểm tại các nhà phân phối, cơ sở chế tạo không chấp hành quy định pháp luật bảo vệ môi trường. tất cả các nhà phân phối đều biết được việc xả thải, chôn lấp chất thải nguy nan là sai phạm, song có thể vì chi phí xử lý cao nên đại lý hoặc cá nhân có trách nhiệm đã cố tình chôn lấp, xả thải trực tiếp ra môi trường.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có chưa đến 10 tập đoàn, đơn vị được Bộ khoáng sản và Môi trường cấp phép đủ công dụng thu gom, xử lý chất thải gian nguy theo Thông tư số 36/2015-TT-BTNMT ngày 30-6-2015.

Ông Nguyễn Văn Hùng nói rằng mức giá xử lý chất thải gian nguy mà đại lý bỏ ra để thuê các tổ chức chuyên trách thật ra là không cao. Bởi theo thông tư nêu trên, các đơn vị có đủ tác dụng thu gom, xử lý nguồn thải nguy hiểm phải thỏa mãn các yên cầu rất khắc khe: Các phương tiện, thứ lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy nan kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hiểm phải phục vụ các đề nghị công nghệ, quy trình quản lý.


Phương tiện vận chuyển chất thải nguy nan phải có sơ đồ định vị vệ tinh (GPS) được kết nối mạng thông tin trực tuyến để xác định địa điểm và đánh dấu hành trình vận chuyển chất thải gian nguy; nhà cửa bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải nguy nan và trạm trung chuyển chất thải nguy khốn phải phục vụ các đề nghị kỹ thuật, quy trình quản lý quy định;

cơ quan, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý chất thải gian nguy phải xây dựng hầu hết các nội dung về quy trình vận hành an toàn các sơ đồ, phương tiện, trang bị; các kế hoạch về kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, an ninh công tích và bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa và ứng phó sự cố, đào tạo, tập huấn định kỳ hàng tuần, xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi dứt tác động; chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành xử lý và bình chọn hiệu quả nhất xử lý chất thải nguy khốn.=> báo giá xử lý chất thải nguy hại