File excel định mức 1766 phần Xây dựng theo Quyết định 1776/BXD-VP (năm 2007), rất thuận tiện trong tra cứu mã hiệu các công tác xây dựng, lưu ý một số công tác đã được bổ sung, thay đổi trong các Quyết định 1091/QĐ-BXD (năm 2011), 1172/QĐ-BXD (năm 2012) và 588/QĐ-BXD (năm 2014).

STT

Số hiệu

Ngày

Ghi chú

I. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng

1

1776/BXD-VP

16/08/2007

Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 24/2005/QĐ-BXD. Xem Bảng so sánh sự thay đổi 1776/BXD-VP và 24/2005/QĐ-BXD

2

Định mức xây dựng 1091/QĐ-BXD

26/12/2011

Bổ sung công tác xây gạch bằng vật liệu không nung

3

Định mức xây dựng 1172/QĐ-BXD

26/12/2012

Sử dụng định mức dự toán xây dựng công trình kèm theo theo QĐ số 1172/QĐ-BXD chi phí nhân công công tác bả matit giảm 70% so với sử dụng định mức công bố theo công văn số 1776/BXD-VP

4

Định mức 588/QĐ-BXD

29/05/2014

Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, đường giao thông,... Bổ sung mới chương XII - Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô (Mã hiệu AM.11000 đến AM.33000)

5

235/QĐ-BXD

04/04/2017

Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi; Công tác làm đường; Công tác hoàn thiện áp dụng các loại sơn đang sử dụng rộng rãi trên thị trường

6

1264/QĐ-BXD

18/12/2017

Sửa đổi và bổ dung công tác sử dụng vật liệu không nung

II. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Lắp đặt

1

1777/BXD-VP

16/08/2007

Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 33/2005/QĐ-BXD

2

1173/QĐ-BXD

26/12/2012

Sửa đổi toàn bộ chương I: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình công bố kèm theo CV số 1777/BXD-VP

3

587/QĐ-BXD

29/05/2014

Thay thế, sửa đổi bổ sung nhiều công tác thuộc chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng

4

236/QĐ-BXD

04/04/2017

Bổ sung công tác lắp đặt ống nhựa HDPE và phụ tùng bằng phương pháp hàng gia nhiệt (BB.5100).

III. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát

1

1354/QD-BXD

28/12/2016

Thay thế công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007, có hiệu lực từ ngày 01/02/2017

IV. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Sửa chữa

1

Định mức 1778/BXD-VP

16/08/2007

Mã hiệu định mức 4 số bắt đầu bằng chữ X. Tương tự định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo QĐ số 29/2000/QĐ-BXD

2

1129/QĐ-BXD

07/12/2009

Mã hiệu định mức 5 số bắt đầu bằng chữ S

3

1149/QĐ-BXD

09/11/2017V. Định mức dự toán Dịch vụ công ích đô thị

1

591/QĐ-BXD

30/05/2014

Duy trì hệ thống thoát nước đô thị

2

592/QĐ-BXD

30/05/2014

Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị

3

593/QĐ-BXD

30/05/2014

Duy trì cây xanh đô thị

4

594/QĐ-BXD

30/05/2014

Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

VI. Định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp

1

4970/QĐ-BCT

21/12/2016

Thay thế QĐ số 6060/QĐ-BTC, 6061/QĐ-BTC và văn bản số 8001/BCT-TCNL ngày 29 tháng 8 năm 2015

VII. Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng

1

1784/BXD-VP

16/08/2007


2

1329/QĐ-BXD

19/12/2016


File download định mức xây dựng .PDF .Word .Excel . Rar
Định mức 1776: Download Định mức xây dựng 1776